| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

JJM-NABL Accreditation work for Setting up of Quality Control District Lab at Kollam

Tender Details
Tender Number 02/2020-21/EE/QCD/TVM
Office Name Quality Control Division Thiruvananthapuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 09-09-2020
Due Date 06-10-2020
Amount ₹2840809
Work Details JJM-NABL Accreditation work for Setting up of Quality Control District Lab at Kollam
E-Tender Details E-Tender
02

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം