| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-11-2021, 10:37 am 
KWAKWAKWA

JJM MARIAPURAM GRAMA PANCHAYATH Providing Functional household tap connection FHTC to rural households

Tender Details
Tender Number 55/2020-21/EE/PHDN/TDPA
Office Name PH Division Thodupuzha
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 21-09-2020
Due Date 26-09-2020
Amount ₹453025
Work Details JJM MARIAPURAM GRAMA PANCHAYATH Providing Functional household tap connection FHTC to rural households
E-Tender Details E-Tender
55-2020-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം