| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-11-2021, 10:37 am 
KWAKWAKWA

JJM-Manjalloor Panchayath Providing functional household tap connection to rural households in Manjalloor Panchayath in Ernakulam district

Tender Details
Tender Number Re-E-Tender No.23/2020-21/SE/PHC/MVPA
Office Name PH Circle Muvattupuzha
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 29-09-2020
Due Date 12-10-2020
Amount ₹38170926
Work Details JJM-Manjalloor Panchayath Providing functional household tap connection to rural households in Manjalloor Panchayath in Ernakulam district
notice-23

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം