| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

JJM- KUTTAMPUZHA GP-Providing FHTC to Rural houselholds in Kuttampuzha panchayath – Phase I

Tender Details
Tender Number 66/2020-21/EE/PHDN/MVPA
Office Name PH Division Muvattupuzha
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 22-09-2020
Due Date 15-10-2020
Amount ₹964108
Work Details JJM- KUTTAMPUZHA GP-Providing FHTC to Rural houselholds in Kuttampuzha panchayath - Phase I
TenderNotice66

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം