| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 26-01-2022, 8:19 pm 
KWAKWAKWA

JJM KUMILY GRAMA PANCHAYATH. PROVIDING FUNCTIONAL HOUSEHOLD TAP CONNECTION.FHTC.TO RURAL HOUSEHOLDS

Tender Details
Tender Number 48/20.21/EE/PHDN/TDPA
Office Name PH Division Thodupuzha
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 18-09-2020
Due Date 25-09-2020
Amount ₹5131759
Work Details JJM KUMILY GRAMA PANCHAYATH. PROVIDING FUNCTIONAL HOUSEHOLD TAP CONNECTION.FHTC.TO RURAL HOUSEHOLDS
E-Tender Details E-Tender
48-20-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം