| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

JJM – Kizhakkancheri Panchayath

Tender Details
Tender Number 36/20-21/SE/PHC/PKD
Office Name PH Circle Palakkad
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 16-01-2021
Due Date 01-03-2021
Amount ₹281080627
Work Details JJM - Supplying and Laying distribution system and providing FHTCs 4000 nos in Kizhakkancheri Panchayath.
Corrigendum63

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം