| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-10-2021, 4:54 pm 
KWAKWAKWA

JJM- Karimannoor Panchayath- Providing functional household tap connection to households of Karimannoor panchayath in Idukki district

Tender Details
Tender Number RE E-Tender No.09/2020-21/SE/PHC/MVPA
Office Name PH Circle Muvattupuzha
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 29-09-2020
Due Date 09-10-2020
Amount ₹22524172
Work Details JJM- Karimannoor Panchayath- Providing functional household tap connection to households of Karimannoor panchayath in Idukki district
09

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം