| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

JJM – FHTC (3446 Nos) and pipe line extension to Kuthannur gramapanchayaths

Tender Details
Tender Number Re-E-Tender 98/20-21/SE/PHC/PKD
Office Name PH Circle Palakkad
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 09-02-2021
Due Date 15-02-2021
Amount ₹24970574
Work Details Providing Functional Household Tap Connections (FHTC) (3446 Nos) and pipe line extension to Kuthannur gramapanchayaths
ReTender98

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം