| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-10-2021, 4:54 pm 
KWAKWAKWA

JJM-Ernakulam District-Providing FHTC by Augmenting or Retrofitting the existing schemes in Vazhakkulam Panchayath and allied works

Tender Details
Tender Number 25/2020-21/SE/PHC/CHN
Office Name PH Circle Kochi
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 09-09-2020
Due Date 30-09-2020
Amount ₹89962288
Work Details JJM-Ernakulam District-Providing FHTC by Augmenting or Retrofitting the existing schemes in Vazhakkulam Panchayath and allied works
E-Tender Details E-Tender
25-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം