| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 03-12-2021, 2:45 pm 
KWAKWAKWA

JJM-Erattayar Panchayath -Providing FHTC to households in Erattayar Panchayath from existing and ongoing schemes

Tender Details
Tender Number Re- E-Tender No.03/2020-21/SE/PHC/MVPA
Office Name PH Circle Muvattupuzha
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 29-09-2020
Due Date 09-10-2020
Amount ₹17837570
Work Details JJM-Erattayar Panchayath -Providing FHTC to households in Erattayar Panchayath from existing and ongoing schemes
3

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം