| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 03-12-2021, 2:45 pm 
KWAKWAKWA

JJM ELAPPARA GRAMA PANCHAYATH- PROVIDING FUNCTIONAL HOUSEHOLD TAP CONNECTION(FHTC) TO RURAL HOUSEHOLDS

Tender Details
Tender Number 64/20-21/EE/PHDN/TDPA
Office Name PH Division Thodupuzha
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 10-10-2020
Due Date 16-10-2020
Amount ₹3742333
Work Details JJM ELAPPARA GRAMA PANCHAYATH- PROVIDING FUNCTIONAL HOUSEHOLD TAP CONNECTION(FHTC) TO RURAL HOUSEHOLDS
Tender.64.20.21

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം