| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

JJM DEVIKULAM GRAMA PANCHAYATH PROVIDING FUNCTIONAL HOUSEHOLD TAP CONNECTION FHTC TO RURAL HOUSEHOLDS

Tender Details
Tender Number 51/2020-21/EE/PHDN/TDPA
Office Name PH Division Thodupuzha
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 21-09-2020
Due Date 26-09-2020
Amount ₹117906
Work Details JJM DEVIKULAM GRAMA PANCHAYATH PROVIDING FUNCTIONAL HOUSEHOLD TAP CONNECTION FHTC TO RURAL HOUSEHOLDS
E-Tender Details E-Tender
51-2020-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം