| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 26-01-2022, 8:19 pm 
KWAKWAKWA

JJM 2020_21 Estimate for providing 65 no FHTC from existing distribution system in Aryankavu Panchayath

Tender Details
Tender Number 41/EE/PHDn/KTR/2020-21
Office Name PH Division Kottarakkara
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 26-08-2020
Due Date 28-09-2020
Amount ₹914310
Work Details JJM 2020_21 Estimate for providing 65 no FHTC from existing distribution system in Aryankavu Panchayath
E-Tender Details E-Tender
T463-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം