| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 29-11-2021, 5:59 pm 
KWAKWAKWA

JJM 202021Providing 260 no FHTC from existing distribution system in Thenmala Panchayath

Tender Details
Tender Number 40/EE/PHDn/KTR/2020-21
Office Name PH Division Kottarakkara
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 24-09-2020
Due Date 05-10-2020
Amount ₹3234638
Work Details JJM 202021Providing 260 no FHTC from existing distribution system in Thenmala Panchayath
E-Tender Details E-Tender
Tendernotice_124-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം