| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 06-12-2021, 9:58 am 
KWAKWAKWA

JJM 2020 – 21

Tender Details
Tender Number E - Tender No. 96/2020-21
Office Name WS Division Attingal
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 17-09-2020
Due Date 25-09-2020
Amount ₹2853500
Work Details Providing water connections in Kilimanoor Grama Panchayath in Thiruvananthapuram Dist/
E-Tender Details E-Tender
96-2020

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം