| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-10-2021, 4:54 pm 
KWAKWAKWA

JJM 2020 21 WSS To Cheekode and adjoining Villages Survey Design Supply Laying Commissioning Balance Distribution system with FHTC in Vazhayur Grama Panchayath of Malappuram District

Tender Details
Tender Number SE/PHC/MPM/38/2020-21
Office Name PH Circle Malappuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 23-09-2020
Due Date 12-10-2020
Amount ₹129170057
Work Details JJM 2020 21 WSS To Cheekode and adjoining Villages Survey Design Supply Laying Commissioning Balance Distribution system with FHTC in Vazhayur Grama Panchayath of Malappuram District
E-Tender Details E-Tender
38-2020-3

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം