| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-11-2021, 10:37 am 
KWAKWAKWA

JJM 2020-21-WSS To Cheekode and adjoining Villages-Survey ,Design, Supply, Laying &Commissioning Balance Distribution system with FHTC in Vazhakad Grama Panchayath of Malappuram District

Tender Details
Tender Number SE/PHC/MPM/39/2020-21
Office Name PH Circle Malappuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 22-09-2020
Due Date 12-10-2020
Amount ₹129305071
Work Details JJM 2020-21-WSS To Cheekode and adjoining Villages-Survey ,Design, Supply, Laying &Commissioning Balance Distribution system with FHTC in Vazhakad Grama Panchayath of Malappuram District
TENDERNOTICE-3

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം