| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 29-11-2021, 5:59 pm 
KWAKWAKWA

JJM 2020-21-WSS to Cheekode and adjoining Villages-Survey ,Design, Supply, Laying &Commissioning Balance Distribution system with FHTC in Muthuvallur Grama Panchayath of Malappuram District

Tender Details
Tender Number SE/PHC/MPM/54/2020-21
Office Name PH Circle Malappuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 20-09-2020
Due Date 10-11-2020
Amount ₹99272164
Work Details JJM 2020-21-WSS to Cheekode and adjoining Villages-Survey ,Design, Supply, Laying &Commissioning Balance Distribution system with FHTC in Muthuvallur Grama Panchayath of Malappuram District
tendernotice-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം