| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 29-11-2021, 5:59 pm 
KWAKWAKWA

JJM- 2020-21 – WSS TO AYARKKUNNAM PANCHAYATH- PHASE II- PACKAGE 1 – LAYING PIPE LINES AND PROVIDING FHTCS, PROVIDING 250 MM DI PUMPING MAIN AND SUITABLE HP PUMP SETS FROM WTP ARUMANOOR TO ELAPPANY.-1st Retender

Tender Details
Tender Number First Re Tender 1RE43/SE/PHCK/2020-21
Office Name PH Circle Kottayam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 08-02-2021
Due Date 08-04-2021
Amount ₹203153568
Work Details Work include Supplying &Laying 4.35 km 250mm DI pumping main from WTP Arumanoor to Elappani, Supplying & Laying 160.51Km  distribution lines ( DI-13.44km, PVC 160mm to 80mm- 140.65km, GI-6.42Km), Supply and fixing 2 nos centrifugal pump sets of 34 lps discharge against 86m head and providing 6950 FHTC in Zone 1 & 2 of Ayarkunnam panchayath
E-Tender Details E-Tender
1RE43JJM2NITAyrP1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം