| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 30-11-2021, 12:13 pm 
KWAKWAKWA

JJM 2020-21 – Thumpamon Panchayath – providing FHTCs in Thumpamon Panchayath in Pathanamthitta DIstrict

Tender Details
Tender Number 17(RT)/2020-21/EE/PDA
Office Name Project Division Adoor
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 28-09-2020
Due Date 12-10-2020
Amount ₹3346835.30
Work Details providing FHTCs in Thumpamon Panchayath in Pathanamthitta DIstrict
E-Tender Details E-Tender

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം