| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 06-12-2021, 9:58 am 
KWAKWAKWA

JJM- 2020-21- Setting up Up-gradation Operation of Laboratories – NABL Accreditation of Quality Control District Lab, Ernakulam- Renovation of Quality Control District Lab building at Aluva.

Tender Details
Tender Number 01/2020-21/EE/QCD/KOCHI
Office Name State Referral Institute Nettoor Kochi
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 15-09-2020
Due Date 30-09-2020
Amount ₹882000
Work Details JJM- 2020-21- Setting up Up-gradation Operation of Laboratories - NABL Accreditation of Quality Control District Lab, Ernakulam- Renovation of Quality Control District Lab building at Aluva.
E-Tender Details E-Tender
01-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം