| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

JJM 2020 21 Providing FHTCs by retrofitting /Augmentation- Extendable of Ongoing water supply scheme in Kuttiyadi Grama Panchayath in Kozhikode District

Tender Details
Tender Number SE/PHC/KKD/027/2020-21
Office Name PH Circle Kozhikode
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 22-09-2020
Due Date 03-10-2020
Amount ₹17426442
Work Details Providing FHTCs by retrofitting /Augmentation- Extendable of Ongoing water supply scheme in Kuttiyadi Grama Panchayath in Kozhikode District
E-Tender Details E-Tender

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം