| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-10-2021, 4:54 pm 
KWAKWAKWA

JJM (2020-21) – Providing 260 no FHTC (from existing distribution system) in Thenmala Panchayath

Tender Details
Tender Number 40/EE/PHDn/KTR/2020-21
Office Name PH Division Kottarakkara
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 25-08-2020
Due Date 07-09-2020
Amount ₹3234643
Work Details Providing 260 no FHTC (from existing distribution system) in Thenmala Panchayath
JJMTenderNotice40

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം