| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 06-12-2021, 9:58 am 
KWAKWAKWA

JJM-2020-21 (Phase II) – Providing FHTCs in Perumanna Grama Panchayath in Kozhikode District – Providing Functional Household Tap Connections by Retrofitting and Extending existing JICA water supply scheme in Perumanna Grama Panchayath in Kozhikode District.

Tender Details
Tender Number SE/PHC/KKD/77/2020-21
Office Name PH Circle Kozhikode
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 01-01-2021
Due Date 13-01-2021
Amount ₹18742684.35
Work Details Providing Functional Household Tap Connections by Retrofitting and Extending existing JICA water supply scheme in Perumanna Grama Panchayath in Kozhikode District.
77-2020-21

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം