| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

JJM-2020-21 (Phase II) – providing FHTCs in Narikkuni Grama Panchayath in Kozhikode District – Providing FHTCs by extending Pipeline and booster pumping from existing WSS in Narikkuni Grama Panchayath in Kozhikode District

Tender Details
Tender Number SE/PHC/KKD/RE80/2020-21
Office Name PH Circle Kozhikode
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 11-02-2021
Due Date 02-03-2021
Amount ₹68124556.01
Work Details Providing FHTCs by extending Pipeline and booster pumping from existing WSS in Narikkuni Grama Panchayath in Kozhikode District
TN.80-2020-21

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം