| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

JJM-2020-21 (Phase II) – providing FHTCs in Kunnamangalam Grama Panchayath in Kozhikode District – Packahe II – providing FHTCs by augmentation and extension from existing JICA distribution system in Kunnamangalam Grama Panchayath in Kozhikode District

Tender Details
Tender Number SE/PHC/KKD/85/2020-21
Office Name PH Circle Kozhikode
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 28-01-2021
Due Date 08-02-2021
Amount ₹47274701.35
Work Details providing FHTCs by augmentation and extension from existing JICA distribution system in Kunnamangalam Grama Panchayath in Kozhikode District
Re-e-tender-85-2020-21

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം