| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 04-12-2021, 5:17 pm 
KWAKWAKWA

JJM-2020-21 (Phase II) – providing FHTCs in Chathamangalam Grama Panchayath in Kozhikode District – WSS to Koolimadu & Nairkuzhi in Chathamangalam Panchayath- WSS to Nairkuzhi (NC/PC Scheme)- Laying 150MM DI Pumping main from Mavoor treatment Plant (TP Stage II), Errection of Pump set ,Power allocation and providing bulk meter and extending distribution network.

Tender Details
Tender Number SE/PHC/KKD/76/2020-21
Office Name PH Circle Kozhikode
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 28-01-2021
Due Date 08-02-2021
Amount ₹8896350.77
Work Details WSS to Koolimadu & Nairkuzhi in Chathamangalam Panchayath- WSS to Nairkuzhi (NC/PC Scheme)- Laying 150MM DI Pumping main from Mavoor treatment Plant (TP Stage II), Errection of Pump set ,Power allocation and providing bulk meter and extending distribution network.
Re-e-tender-76-2020-21

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം