| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

JJM-2020-21 (Phase II) – providing FHTCs by retrofitting/extension of existing water supply scheme in Narikkuni Grama Panchayath in Kozhikode District – Providing FHTCs by retrofitting/extending from existing JICA distribution system

Tender Details
Tender Number SE/PHC/KKD/80/2020-21
Office Name PH Circle Kozhikode
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 06-01-2021
Due Date 02-02-2021
Amount ₹68424556
Work Details Providing FHTCs by retrofitting/extending from existing JICA distribution system
80-2020-21

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം