| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 06-12-2021, 9:58 am 
KWAKWAKWA

JJM 2020-21 (Phase II)– Kunnamangalam Grama Panchayath in Kozhikode District – Package V – Providing Functional Household Tap Connections by augmentation and extension from existing JICA distribution system in Kunnamangalam GP

Tender Details
Tender Number SE/PHC/KKD/88/2020-21
Office Name PH Circle Kozhikode
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 12-01-2021
Due Date 27-01-2021
Amount ₹30309420.86
Work Details Providing Functional Household Tap Connections by augmentation and extension from existing JICA distribution system in Kunnamangalam GP
88-2020-21

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം