| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

JJM- 2020-21 PHASE II- ERUMELI PANCHAYATH – PACKAGE 6 – LAYING PIPE LINES AND PROVIDING FHTCS IN ZONE VII (GLSR FROM KANAMALA) AND ZONE VII(A) FROM BP TANK, DESIGN AND CONSTRUCTION OF NEW BP TANK, SUPPLY & LAYING CONVEYANCE MAIN TO BP TANK-First Retender

Tender Details
Tender Number 1RE51/SE/ PHCK/ 2020-2021
Office Name PH Circle Kottayam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 10-02-2021
Due Date 03-04-2021
Amount ₹86165037
Work Details Work comprises of supplying and laying distribution network/conveyance main using DI/PVC/GI pipe for a total length of 51.97km, providing 2125 Nos new FHTCs , construction of 20000 Litre capacity BPT at Kanamala, Laying 850m of 150mm DI conveyance main to BPT Kanamala and allied works in zone VII & VII(A) of Erumeli panchayath as per BoQ attached
E-Tender Details E-Tender
1RE51JJM2NITErumeliP6

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം