| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

JJM-2020-21 (Phase I&2) – providing FHTCs in Balussery, Kayakkodi, Kuttiyadi , Nadapuram , Nanminda, Naripatta, Thuneri, Valaylam, Vanimel Grama Panchayath in Kozhikode District – providing FHTCs in Balussery, Kayakkodi, Kuttiyadi , Nadapuram , Nanminda, Naripatta, Thuneri, Valaylam, Vanimel Grama Panchayath in Kozhikode District

Tender Details
Tender Number SE/PHC/KKD/01/2021-22
Office Name PH Circle Kozhikode
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 07-05-2021
Due Date 31-05-2021
Amount ₹659217442
Work Details providing FHTCs in Balussery, Kayakkodi, Kuttiyadi , Nadapuram , Nanminda, Naripatta, Thuneri, Valaylam, Vanimel Grama Panchayath in Kozhikode District
E-Tender Details E-Tender
CorrectedTN01

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം