| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 22-01-2022, 4:51 pm 
KWAKWAKWA

JJM-2020-21 (Phase I) – Providing functional house hold tap connection by retrofitting /Augmentation-Extendable of Ongoing water supply scheme in Naripatta Grama Panchayath. in Kozhikode District – – Providing functional house hold tap connection by retrofitting /Augmentation-Extendable of Ongoing water supply scheme in Naripatta Grama Panchayath. in Kozhikode District

Tender Details
Tender Number SE/PHC/KKD/28/2020-21
Office Name PH Circle Kozhikode
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 29-01-2021
Due Date 08-02-2021
Amount ₹24102370
Work Details Providing functional house hold tap connection by retrofitting /Augmentation-Extendable of Ongoing water supply scheme in Naripatta Grama Panchayath. in Kozhikode District
Re-e-tender-28-2020-21

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം