| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

JJM 2020 21 Phase I Providing FHTCs in Thuneri Grama Panchayath in Kozhikode Distric

Tender Details
Tender Number SE/PHC/KKD/025/2020-21
Office Name PH Circle Kozhikode
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 23-09-2020
Due Date 03-10-2020
Amount ₹86761483
Work Details Providing Functional Household Tap Connections by Retrofitting/extension and augmentation of ongoing/existing Water Supply Scheme in Thuneri Grama Panchayath
E-Tender Details E-Tender
025-2020-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം