| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 24-01-2022, 9:33 pm 
KWAKWAKWA

JJM-2020-21 (Phase I) – Providing FHTCs in Kakkodi Grama Panchayath in Kozhikode District:Providing Functional Household Tap Connections by Retrofitting / Extending from existing JICA distribution System

Tender Details
Tender Number Re Tender No.SE/PHC/KKD/37/2020-21
Office Name PH Circle Kozhikode
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 21-12-2020
Due Date 19-12-2020
Amount ₹81905112
Work Details Providing Functional Household Tap Connections (FHTCs) by Retrofitting / Extending from existing JICA distribution System
Re-Tender-Notice-372020-21-

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം