| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-10-2021, 4:54 pm 
KWAKWAKWA

JJM-2020-21 (Phase I) – Providing FHTCs in Balussery Grama Panchayath in Kozhikode District

Tender Details
Tender Number RE SE/PHC/KKD/08/2020-21
Office Name PH Circle Kozhikode
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 25-09-2020
Due Date 31-10-2020
Amount ₹91574658
Work Details Providing Functional Household Tap Connections by Retrofitting / Extending distribution line from Existing WSS
ReTenderNotice08

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം