| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

JJM-2020-21 (Phase I) – Providing FHTCs Extending Pipe lines in WSS and Laying pipelines in Kuttiyadi Grama Panchayath in Kozhikode District

Tender Details
Tender Number RE SE/PHC/KKD/27/2020-21
Office Name PH Circle Kozhikode
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 05-10-2020
Due Date 31-10-2020
Amount ₹17426442
Work Details Providing FHTCs , Extending Pipe lines in WSS and Laying pipelines in Kuttiyadi Grama Panchayath in Kozhikode District
ReTenderNotice27

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം