| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-11-2021, 10:37 am 
KWAKWAKWA

JJM-2020-21 (Phase I) – Providing FHTCs by retrofitting/ extension of existing Water Supply Scheme – Nadapuram Grama Panchayath Package -1Providing FHTCs by Retrofitting and Extending pipe lines in Nadapuram Grama Panchayath in Kozhikode District

Tender Details
Tender Number SE/PHC/KKD/52/2020-21
Office Name PH Circle Kozhikode
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 05-02-2021
Due Date 11-02-2021
Amount ₹21746237
Work Details Providing FHTCs by Retrofitting and Extending pipe lines in Nadapuram Grama Panchayath in Kozhikode District
52-2020-21

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം