| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 29-11-2021, 5:59 pm 
KWAKWAKWA

JJM-2020-21 (Phase I) – Providing FHTCs by retrofitting/ extension of existing Water Supply Scheme in Thuneri Grama Panchayath – Package II- Providing FHTCs by retrofitting/ extension of existing Water Supply Scheme in Thuneri Grama Panchayath – Package II

Tender Details
Tender Number SE/PHC/KKD/58/2020-21
Office Name PH Circle Kozhikode
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 22-12-2020
Due Date 05-01-2021
Amount ₹24865000
Work Details Providing FHTCs by retrofitting/ extension of existing Water Supply Scheme in Thuneri Grama Panchayath - Package II
Tender-Notice-582020-21

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം