| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 06-12-2021, 9:58 am 
KWAKWAKWA

JJM-2020-21 (Phase I) – Providing FHTCs by retrofitting/ extension of existing Water Supply Scheme in Thalakkulathur Grama Panchayath – Package IIIProviding FHTCs by retrofitting/ extension of existing Water Supply Scheme in Thalakkulathur Grama Panchayath – Package III

Tender Details
Tender Number SE/PHC/KKD/63/2020-21
Office Name PH Circle Kozhikode
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 08-02-2021
Due Date 16-02-2021
Amount ₹34712671
Work Details Providing FHTCs by retrofitting/ extension of existing Water Supply Scheme in Thalakkulathur Grama Panchayath - Package III
TN.63-2020-21

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം