| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 03-12-2021, 2:45 pm 
KWAKWAKWA

JJM-2020-21 (Phase I) – Providing FHTCs by retrofitting/ extension of existing Water Supply Scheme in Nanminda Grama Panchayath – Package I – Providing FHTCs by retrofitting/ extension of existing Water Supply Scheme in Nanminda Grama Panchayath – Package I

Tender Details
Tender Number SE/PHC/KKD/41/2020-21
Office Name PH Circle Kozhikode
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 21-12-2020
Due Date 04-01-2021
Amount ₹24657358
Work Details Providing FHTCs by retrofitting/ extension of existing Water Supply Scheme in Nanminda Grama Panchayath - Package I
Tender-Notice-412020-21-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം