| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 30-11-2021, 12:13 pm 
KWAKWAKWA

JJM-2020-21 (Phase I) – Providing FHTCs by retrofitting/ extension of e-Providing FHTCs by retrofitting/ extension of existing Water Supply Scheme in Thuneri Grama Panchayath – Package IIIxisting Water Supply Scheme in Thuneri Grama Panchayath – Package III

Tender Details
Tender Number SE/PHC/KKD/59/2020-21
Office Name PH Circle Kozhikode
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 08-02-2021
Due Date 16-02-2021
Amount ₹26000000
Work Details Providing FHTCs by retrofitting/ extension of existing Water Supply Scheme in Thuneri Grama Panchayath - Package III
TN.59-2020-21

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം