| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 03-12-2021, 2:45 pm 
KWAKWAKWA

JJM-2020-21 (Phase I) Providing FHTCs by Retrofitting and Extending pipe lines in Vanimel GramaPanchayath in Kozhikode District – Package 5- Providing FHTCs by Retrofitting and Extending pipe lines in VanimelGramaPanchayath in Kozhikode District

Tender Details
Tender Number SE/PHC/KKD48/2020-21
Office Name PH Circle Kozhikode
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 21-12-2020
Due Date 04-01-2021
Amount ₹21455473.69
Work Details Providing FHTCs by Retrofitting and Extending pipe lines in VanimelGramaPanchayath in Kozhikode District
Tender-Notice-482020-21

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം