| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 29-11-2021, 5:59 pm 
KWAKWAKWA

JJM-2020-21 (Phase I) – Providing FHTCs by Retrofitting and Extending Pipe lines in Vanimel Grama Panchayath

Tender Details
Tender Number Re-e-Tender no. SE/PHC/KKD/30/2020-21
Office Name PH Circle Kozhikode
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 21-10-2020
Due Date 12-11-2020
Amount ₹106325325
Work Details Providing FHTCs by Retrofitting and Extending Pipe lines in Vanimel Grama Panchayath in Kozhikode District
TN-30-Vanimel-GP

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം