| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 24-01-2022, 9:33 pm 
KWAKWAKWA

JJM-2020-21 (Phase I) Package III – Providing FHTCs in Balussery Grama Panchayath in Kozhikode District – Providing Functional Household Tap Connections by Retrofitting / Extending distribution line from Existing WSS

Tender Details
Tender Number SE/PHC/KKD/40/2020-21
Office Name PH Circle Kozhikode
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 21-12-2020
Due Date 04-01-2021
Amount ₹25968364
Work Details Providing Functional Household Tap Connections by Retrofitting / Extending distribution line from Existing WSS
402020-21

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം