| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

JJM 2020-21 (Phase I)– Kottur Grama Panchayath in Kozhikode District Providing Functional Household Tap Connections (FHTCs– 5950Nos) by Design and Laying- New Distribution System

Tender Details
Tender Number SE/PHC/KKD/81/2020-21
Office Name PH Circle Kozhikode
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 11-02-2021
Due Date 02-03-2021
Amount ₹201087550
Work Details Providing Functional Household Tap Connections (FHTCs– 5950Nos) by Design and Laying New Distribution System
TN.81-2020-21

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം