| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 06-12-2021, 9:58 am 
KWAKWAKWA

JJM 2020 21 Phase I Kayakkodi Grama Panchayath Providing FHTC by Retrofitting Extending Pipe lines of KWA RWS Scheme for Kayakkodi Grama Panchayath in Kozhikode District

Tender Details
Tender Number SE/PHC/KKD/026/2020-21
Office Name PH Circle Kozhikode
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 22-09-2020
Due Date 03-10-2020
Amount ₹24109467
Work Details Providing Functional Household Tap Connections by Retrofitting/Extending Pipe lines of KWA-RWS Scheme for Kayakkodi Grama Panchayath in Kozhikode District
E-Tender Details E-Tender
Tendernotice_16-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം