| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 06-12-2021, 9:58 am 
KWAKWAKWA

JJM-2020-21 (Phase I) – Kayakkodi Grama Panchayath- Providing FHTC by Retrofitting/Extending Pipe lines of KWA-RWS Scheme for Kayakkodi Grama Panchayath in Kozhikode District

Tender Details
Tender Number RE SE/PHC/KKD/26/2020-21
Office Name PH Circle Kozhikode
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 05-10-2020
Due Date 31-10-2020
Amount ₹24109467
Work Details Providing Functional Household Tap Connections by Retrofitting/Extending Pipe lines of KWA-RWS Scheme for Kayakkodi Grama Panchayath in Kozhikode District
ReTenderNotice26

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം