| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-10-2021, 4:54 pm 
KWAKWAKWA

JJM-2020-21 (Phase 2) Providing FHTCs by Retrofitting and Extending pipe lines in Kayakkodi Grama Panchayath in Kozhikode District – Zone- 3 -Providing FHTCs by Retrofitting and Extending pipe lines in Kayakkodi Grama Panchayath in Kozhikode District – Zone- 3

Tender Details
Tender Number SE/PHC/KKD/75/2020-21
Office Name PH Circle Kozhikode
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 31-12-2020
Due Date 15-01-2021
Amount ₹15724226
Work Details Providing FHTCs by Retrofitting and Extending pipe lines in Kayakkodi Grama Panchayath in Kozhikode District – Zone- 3
75-2020-21

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം