| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

JJM 2020 21 Phase 1 Providing functional household tap

Tender Details
Tender Number SE/PHC/KKD/028/2020-21
Office Name PH Division Kozhikode
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 24-09-2020
Due Date 08-10-2020
Amount ₹24102370
Work Details Providing functional house hold tap connection by retrofitting Augmentation-Extendable of Ongoing water supply scheme in Naripatta Grama Panchayath in Kozhikode District
E-Tender Details E-Tender

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം