| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

JJM- 2020-21 – PALLICKATHODU PANCHAYATH- KOTTAYAM DISTRICT – PHASE IPACKAGE 2 – LAYING PIPE LINES AND PROVIDING FHTCS (IN PHASE 2 ZONE 3 DMA I & DMA II).-First REtender

Tender Details
Tender Number 1RE57/SE/ PHCK/ 2020-2021
Office Name Chief Engineer, Southern Region, Thiruvananthapuram.
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 16-04-2021
Due Date 07-05-2021
Amount ₹97800300
Work Details This work is for providing a total number of- 1450 - new FHTCs and allied water supply infrastructure like pipe lines, valves, valve chambers, mechanical flow meters etc in PALLICKATHODU panchayath of Kottayam district as per the BoQ attached. FHTCs are to be provided as per the beneficiary list approved by respective grama panchayaths and by KWA. Number of FHTC provided in this Bid Document is purely notional. List of selected households will be intimated by the GP after depositing the Beneficiary contribution and Panchayath contributions to PFMS account. Work shall be executed based on this list and hence the actual number of FHTC will vary accordingly. The connections are to be taken from distribution pipe lines laid in earthen, concrete, tile paved and bituminous roads (Including BM&BC roads) owned by panchayath, PWD, KRFB, KSTP or any other agency. Temporary restoration of road surfaces that are dismantled for this project is also included in the scope of the work
E-Tender Details E-Tender
1RE57JJM1NITPallickathoduP2

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം